30 novembre 2015 - II giorno di novena in onore di Maria SS.Immacolata

3. Da la curpa originali

           tutti fuommu ricumprati 

    nui di schiavi libirati 

          vui da figghia preservata

                                    o Cuncetta Immaculata.          Ave Maria

 

4.  Sempri libera e luntana

     d'ogni fomitu e piccatu

             stu gran donu a vui fu datu

       ca mai fustivu macchiata

                                 o Cuncetta Immaculata.         Ave Maria.