03 dicembre 2015 - V giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata

CU LU TERZU PATRI NOSTRU SI RINGRAZIA LU SPIRITU SANTU

ccu diri: Nui ppi parti di Maria

Santu Amuri vi ludamu

ed assa vi ringraziamu

ca da vui fù la cchiu amata

cuomu spusa Immaculata.

                                                      Padre Nostro, Gloria

9. Di lu Spiritu Divinu

vui la spusa cchiù diletta

la cchiù santa, cchiù perfetta

la cchiù pura ed illibata

o Cuncetta Immaculata.

                                                               Ave Maria

10. Tanta razia Diu vi detti

quantu cchiù vi potti dari

nun putievu vui piccari

quasi già divinizzata

o Cuncetta Immaculata.

                                                           Ave Maria