05 dicembre 2015 - VII giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata

OFFERTA

O Santissima Signura
e di l'angili cchiù pura
a la vostra maistati
su sti lodi prisintati.

S'un su boni cumpatiti
e l'offerta riciviti;
siti rosa senza spina,
siti stidda mattutina;

siti aurora, suli e luna
ca a nuatri sempri lumi duna;
siti ortu tuttu chiusu,
fattu sulu ppi Diu spusu;

siti fonti sigillatu
ppi un ci fari entarri lu piccatu;
siti cedru, aliva e palma,
siti vui arca di d'ogni alma;

siti gigghiu tra li spini,
ma a ludarivi nun c'è fini;
siti, 'nsumma, oh! meravigghia
di Diu Matri, Spusa e Figghia.