06 dicembre 2015 - VIII giorno di novena in onore di Maria SS. Immacolata


E fra tanti dignatati
puru a nui sempri pinsati,
a nuatri misarabili
bedda Matri tutta amibili

Ppi quantu obbligu v'avimu
suddisfari nun putimu
Oh! c'avissimu la sorti
di pariri stiddi morti

Ppi vui certu lu faremu
e di diri nun cesseremu
ca nun  fustivu macchiata
ma Cuncetta Immaculata

Tuttu chistu ca dicimu
nui ccu vutu prumittimu,
Vui dignativi accittari
chista offerta, e nun guardari

a li nostri gran piccati
o gran Matri di buntati
già di tutti ni pintimu
e di cori li cincimu,

li vulimu cunfissari
senza aviri affruntari
pirchì troppu avimu offisu
disprizzatu e in cruci misu

a Gesù ca è Figghiu vostru
Ridinturi e Patri nostru.
Oh! ca mai avissu statu
lu nemicu na 'ngannatu

ni sicia ca nun c'era nenti
anzi stassimu cuntenti
e la mala vulintati
currìa prestu a li piccati